تحلیل کود

ارزیابی کود برای افزایش تغذیه گاو

ارزیابی کود چگونه انجام می شود؟ ارزیابی کود به آسانی انجام می شود. گاوهای بالغ فرصت های زیادی را برای مشاهده کود فراهم می کنند، تقریبا هر 1.5 تا 2 ساعت یک بار مدفوع می کنند. در مجموع 100 پوند یا بیشتر، روزانه دفع می کنند. مقدار کود تولیدی به دلیل مصرف خوراک و آب …

ارزیابی کود برای افزایش تغذیه گاو Read More »